پیغام هفته:

به این دنیا آمده ام تا فرد موفقی باشم و حالا به خاطر موفقیت هایم ، سپاس گزاری می کنم.

تست هفته: (منطق درس 8)

در کدام نوع تقابل است که اجتماع و ارتفاع هر دو محال است و مثال آن کدام است؟

1) تضاد - هر انسانی فانی است. هیچ انسانی فانی نیست.

2) تناقض - بعضی انسان ها شاعر هستند. هیچ انسانی شاعر نیست.

3) تضاد - بعضی انسان ها شاعر هستند. هیچ انسانی شاعر نیست.

4) تناقض - هر انسانی فانی است. هیچ انسانی فانی نیست.