دروس طلایی یازدهم انسانی:

- سریع ترین و کامل ترین راهنمای دروس

- دسترسی به فصل و درس مورد نظر در کمتر از20 ثانیه

- مرجع کاملی از مطالب و سوال های سال تحصیلی خود داشته باشید.

- مطمئن شوید که درس های خود را خوب فرا گرفته اید.

- تمام پاسخ ها را برای چک کردن دارید.

- در هزینه تحصیلی خود صرفه جویی کنید.

- شب امتحان نگران مرور مطالب نباشید.

- موفقیت سال قبل خود را ارزیابی کنید.

- معدل خود را بالا ببرید.

            

دروس طلایی پایه یازدهم انسانی

  کتاب های اکو کار یازدهم انسانی

- نخستین اقدام عملی در تولید کتاب اقتصادی برای حمایت از دبیران و دانش آموزان

- بهینه سازی حجم کتاب کار قابل استفاده در ساعات درسی

- استفاده از نقشه مفهومی برای پوشش کامل متاب درسی

- رعایت کلیه اهداف آموزش و پرورش برای تولید کتاب کار

  ریاضی و آمار2