برای مشاهده پاسخ تست هفته و جدول مسابقات به ادامه مطلب مراجعه کنید. این جدول مسابقات هر هفته به روز می شود و امتیازات افراد در آن ثبت می گردد.

پاسخ تست: گزینه2. در تناقض اجتماع و ارتفاع دو طرف محال است. یعنی محال است که هر دو قضیه درست یا هر دو غلط باشد. دو قضیه متناقض قضیه ای است که هم در سور و هم در نسبت تفاوت دارند. مانند: بعضی انسان ها شاعر هستند. هیچ انسانی شاعر نسیت.

جدول مسابقات:

1- رضا   2 امتیاز

بچه ها بدویید. برای جا نمودن از رقبا به سوال تست این هفته با دقت پاسخ دهید. برای ارسال گزینه صحیح به بخش بیلبورد هفته یه سر بزنید.

برای آشنایی با شرایط مسابقه به بخش مربوط به آن در قسمت منوی سایت مراجعه فرمایید.   با تشکر