انسان و محیط زیست            انگلیسی2          کتاب کار انگلیسی2            تاریخ2                 جامعه شناسی2  

                      

       جغرافیا2              دین و زندگی2             روان شناسی         ریاضی و آمار2        عربی،زبان قرآن2


                    

علوم و فنون ادبی2            فارسی2                 فلسفه                       نگارش2